(Last Updated On: March 29, 2018)

สรุป 9 อุปนิสัย เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ


0 แก้ด้วยการระงับความโกรธ

1 พระพรหม = การมีพรหมวิหาร 4 (เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา) ธรรมของผู้ปกครอง

2 พระแม่สรัสวตี = การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

3 พระศิวะ = การมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก

4 พระแม่ปารวตี = ความกตัญญูต่อผู้มีคุณ และเอื่ออาทรต่อผู้อื่น

5 พระนารายณ์ = การแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและธรรม

6 พระแม่ลักษมี = การให้ทานในทุกรูปแบบ

7 พระตรีมูรติ = ความสามัคคีในหมู่คณะ และความรักความจริงใจที่มีต่อผู้อื่น

8 พระแม่กาลี = ความเสียสละตนเพื่อผู้อื่น

9 พระพิฆเนศ = การให้โอกาส และสนับสนุนผู้อื่น

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ รุ่นที่ ๑๙ ศิวะนาฏศิษย์ วยัตตะนาม Line: @mongkut โทร. 089-769-4220